Statuten
Geco÷rdineerde tekst
 

Belgisch Blauwe Schild Comité v.z.w. (26 10 2000 (BS 28 06 2001);15 6 2004 (BS 25 11 2004);29 6 2007 & 18 12 2009 (BS 07 01 2010))

 

1. RECHTSVORM EN BENAMING

1.1. De Vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

1.2. De vereniging draagt de benaming "Belgisch Blauwe Schild-Comité", in het Frans "Comité belge du Bouclier Bleu" en in het Duits "Belgisches Komitee des Blauen Schildes"; de verkorte benamingen luiden respectievelijk: "Blauwe Schild", "Bouclier Bleu" en "Blaue Schild"; het logo is BBS.
De volgende benaming mag in het Engels worden gebruikt: "Belgian Committee of the Blue Shield", in het kort "Blue Shield".


1.3. Deze benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkortinging "v.z.w." en het adres van de zetel van de vereniging.

2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de Vereniging bevindt zich in het Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium, Jubelpark 1 te 1000 Brussel, Gerechtelijk Arrondissement Brussel.

Deze maatschappelijke zetel kan, bij beslissing van de algemene vergadering, naar een andere gemeente van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad worden overgeplaatst.

De overplaatsing van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand van zijn overplaatsing in de Bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" worden gepubliceerd.


De Vereniging mag, bij beslissing van de raad van bestuur, werkingszetels op eender welke plaats in België oprichten.

3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

3.1. De Vereniging, die geen enkel winstoogmerk nastreeft, heeft als doel de werking te steunen van het International Committee of the Blue Shield, wiens rol is vastgelegd door het tweede Protocol van 26 maart 1999 bij de Conventie van Den Haag van 14 mei 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, en meer bepaald:
 • met alle aangepaste middelen het hoofd te bieden aan zowel natuurlijke als menselijke rampen die het roerende en onroerende culturele erfgoed bedreigen en
 • alle professionele middelen in te zetten van zodra deze catastrofes zich voordoen.
De Vereniging moet informatie over en praktische hulp verschaffen ten einde catastrofes te voorkomen of goed te maken die zich in het land voordoen en die het culturelel erfgoed treffen, en meer bepaald in geval van:
 • natuurrampen (overstroming, storm, aardbeving, rotsbreuk en andere)
 • catastrofes (ontploffing, brand, waterschade, vandalisme, kernramp en andere)
 • intern of internationaal gewapend conflict.
In geval van ramp, catastrofe en/of gewapend conflict die zich buiten het Belgische grondgebied voordoen, moet ze op aanvraag van de nationale en internationale instanties of op eigen voorstel haar know how en experten ter beschikking kunnen stellen.

Ze moet eveneens ijveren voor een goede wettelijke onderbouw voor de bescherming en de risicopreventieplanning van het patrimonium.


Tenslotte heeft ze tot doel een stichting, in de zin van voornoemde wet van 27 juni 1921, op te richten met een gelijkaardig doel aan het hare, en dit als het International Committee of the Blue Shield als rechtspersoon zal opgericht zijn.


3.2.
Vooruitlopend op de stichting, moedigt de vereniging de oprichting aan van ondergeschikte structuren, van blijvende of tijdelijke aard, in de vorm van technische commissies en van lokale secties in België of mag ze zelf overgaan tot de oprichting ervan.

3.3.
De vereniging steunt elke actie van de overheid op federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en van andere organisaties in het vlak van de preventie, de sensibilisering, de beroepsopleiding en de interventie in geval van ramp die het culturele erfgoed treft.

3.4.
De vereniging streeft haar doel na onafhankelijk van elke politieke, ideologische, filosofische, religieuze of taalkundige beschouwing.

3.5.
Ze kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Ze kan onder andere haar bijstand verlenen of meewerken aan elke bedrijvigheid die aan haar doel gelijkaardig is, zowel in België als in het buitenland.

4. DUUR

De vereniging wordt opgericht voor de duur die nodig is voor de oprichting van de stichting (instelling van openbaar nut), waarvan sprake onder artikel 3 hiervoor.
Zij zal binnen een termijn van maximum één jaar na de oprichting van deze stichting ontbonden worden. Zij kan op elk ogenblik op beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

5. LEDEN

5.1. Soorten leden

De vereniging telt twee soorten leden: de vaste leden en de toegetreden leden.
Het aantal vaste en toegetreden leden van de vereniging is onbeperkt.
Het minimum aantal vaste leden bedraagt vier.

5 1.1. Vaste leden

De vaste leden vormen de actieve kern van de vereniging. Door hun stemrecht in de algemene vergadering bepalen zij het beleid van de vereniging.

5.1.1.1. Stichtende leden


De personen die de stichtingsakte hebben ondertekend zijn de eerste vaste leden. Zij zijn stichtende leden. Zij beschikken over stemrecht in de algemene vergadering.

5.1.1.2. Leden van rechtswege

Zijn, van rechtswege, vaste leden, voorzover zij daarmee instemmen:
 • elkeen van de volgende vier niet-gouvernementele organisaties, bij monde van twee vertegenwoordigers die in overeenstemming met de taalpariteit zijn aangeduid:
 • ICA (International Council on Archives) voor wat België betreft,
 • ICOM (International Council of Museums) België,
 • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) België,
 • IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) voor wat België betreft;
 • de Belgische Staat, bij monde van een vertegenwoordiger van elk van de federale departementen van Buitenlandse Zaken, van Landsverdediging, van Financiën, van Binnenlandse Zaken en van het departement dat bevoegd is voor de federale wetenschappelijke instellingen;
 • de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Brussels-hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest, bij monde van een vertegenwoordiger van de departementen die bevoegd en verantwoordelijk zijn voor het beheer of de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed.
Deze leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.

5.1.1.3. Andere vaste leden

De bevoegdheid om andere vaste leden toe te laten, zowel fysieke als rechtspersonen, behoort uitsluitend tot de algemene vergadering, volgens de regels die in artikel 6 hierna zijn bepaald. Deze leden moeten beantwoorden aan de deontologische regels die heersen in de vier hiervoor onder artikel 5.1.1.2. vermelde niet-gouvernementele organisaties.

Deze leden beschikken over stemrecht in de algemene vergadering.

5.1.2. Toegetreden leden

Toegetreden leden zijn personen die de vereniging willen helpen bij de verwezenlijking van haar doel, van haar diensten gebruik maken, zich aan haar activiteiten interesseren of haar sympathie betuigen.
Toegetreden leden nemen deel aan de algemene vergadering met raadgevende stem, maar kunnen niet zetelen in een van de bestuursorganen van de vereniging.


De vereniging telt drie categorieën toegetreden leden:
 • sympathiserende leden
 • ereleden
 • beschermleden.
5.1.2.1. Sympathiserende leden
Sympathiserende leden zijn fysieke of rechtspersonen wier verzoek tot aansluiting door de raad van bestuur werd aanvaard.

5.1.2.2. Ereleden
Ereleden zijn fysieke of rechtspersonen die door de algemene vergadering zijn aangeduid op voorstel van de raad van bestuur, uit erkentelijkheid voor aan de vereniging bewezen diensten.

5.1.2.3. Beschermleden
Beschermleden zijn fysieke of rechtspersonen die door de algemene vergadering zijn aangeduid op voorstel van de raad van bestuur, wegens de diensten die zij de vereniging kunnen verstrekken


5.2.
Regels die voor de vaste en de toegetreden leden gelden


5.2.1.
De toelating van de vaste leden, ereleden en beschermleden wordt beslist door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De toelating van sympathiserende leden wordt beslist door de raad van bestuur.


5.2.2. De vaste leden en de sympathiserende leden betalen een zelfde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Het bedrag van deze lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering en kan niet hoger liggen dan de hoogste jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van een van de niet-gouvernementele organisaties die hiervoor onder artikel 5.1.1.2. worden vermeld, hetzij 250,00 euros geïndexeerd.
De beschermende leden betalen een jaarlijkse bijdrage die gelijk is aan 10 maal de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de vaste leden en van de sympathiserende leden, met een maximum van 2.500,00 euros geïndexeerd.


5.2.3. De uitsluiting van een vast lid, een erelid en een beschermlid mag slechts worden beslist door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, conform artikel 12 van voornoemde wet van 27 juni 1921.
De uitsluiting van een sympathiserend lid wordt beslist door de raad van bestuur.

5.2.4. De schorsing van een lid wordt beslist door de raad van bestuur.

5.2.5. Elk lid kan uit de vereniging treden door zijn ontslag per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur te richten. Elk lid dat verzuimt zijn verschuldigde lidmaatschapsbijdrage te betalen wordt verondersteld ontslag te nemen.

5.2.6. Ontslagnemende, geschorste en uitgesloten leden alsook de rechthebbenden of de erfgenamen van overleden leden hebben geen enkel recht op het bezit van de vereniging. Zij kunnen geen staten of rekeningen, verzegelingen of inventarissen vorderen of eisen. Zij kunnen geen terugbetaling eisen van lidmaatschapsbijdragen, stortingen of andere inbreng. In geval van ontbinding of opheffing van de vereniging gelden dezelfde regels.

5.2.7. In hun hoedanigheid van lid gaan de leden geen enkele persoonlijke verplichting aan ten overstaan van de verbintenissen van de vereniging.

6. ALGEMENE VERGADERING

6.1. De algemene vergadering bestaat uit alle vaste leden die stemrecht hebben. De toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering met raadgevende stem.

6.2. De algemene vergadering is het opperste orgaan van de vereniging. Zij beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet en door deze statuten zijn toebedeeld.

Onder meer volgende punten vallen onder haar bevoegdheid:
 • de toelating van nieuwe vaste leden
 • de toelating van ereleden en beschermleden
 • de uitsluiting van vaste leden, ereleden en beschermleden
 • de wijziging van de statuten
 • het vaststellen van het aantal bestuurders, binnen de perken van artikel 7.1. hierna
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders evenals van de commissarissen
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
 • de vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen
 • het goedkeuren van het huishoudelijke reglement
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
6.3. De algemene vergadering dient ieder jaar bijeengeroepen te worden, in de loop van het eerste semester.

6.4. De raad van bestuur kan de algemene vergadering op elk ogenblik als buitengewone vergadering bijeenroepen; zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van minstens één vijfde van de vaste leden per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

6.5. Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping vermeld staat.

Alle leden moeten opgeroepen worden.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen bij gewoon schrijven dat aan elk lid wordt geadresseerd, uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering, en dat door de voorzitter of door de secretaris-generaal is ondertekend.

De oproeping vermeldt de agenda.


De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen en beslissen over punten die op de agenda zijn opgenomen.


6.6. Elk lid heeft het recht deel te nemen aan de algemene vergadering. Het kan zich door een mandataris, die een lid van dezelfde categorie moet zijn, laten vertegenwoordigen.

Alle vaste leden hebben gelijk stemrecht, één stem per lid.

Elk stemgerechtigd lid kan slechts drager zijn van één volmacht.


6.7. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door een van de vice-voorzitters met voorrang aan de oudste in leeftijd en, bij hun ontstentenis, door de oudste aanwezige beheerder.

6.8. Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of de statuten, beslist de vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden..


Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in een notulenregister; de notulen, in de vorm van processen-verbaal, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Dat register wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging bewaard waar alle leden er ter plaatse kennis van kunnen nemen nadat zij daartoe een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur hebben gericht, met wie zij een datum en uur voor de raadpleging van het register zijn overeengekomen.

Alle leden of derden die van een belang kunnen laten blijken, kunnen om een door de voorzitter van de raad van bestuur of door de secretaris-generaal ondertekend uittreksel van de processen-verbaal verzoeken.

6.9. Elke wijziging aan de statuten moet in de Bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder of commissaris..

6.10. Voor een statutenwijziging moet minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan nochtans een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag echter niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


Voor een statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist ook op de tweede vergadering.

Voor een statutenwijziging die betrekking heeft op de omschrijving van het maatschappelijk doel van de vereniging is een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.


De beslissing tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen mits naleving van de aanwezigheidsvereisten zoals voor het wijzigen van de statuten en met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

7. RAAD VAN BESTUUR

7.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie leden en maximaal vijfentwintig. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men vast lid zijn van de vereniging of een gemandateerde vertegenwoordiger van een vast lid dat een rechtspersoon is. De bestuurders worden voor een termijn van drie jaar door de algemene vergadering aangewezen.
Deze kan ze steeds ontslaan.


Wanneer een bestuurderszetel tijdens het mandaat vacant wordt, mag de algemene vergadering een voorlopige bestuurder aanstellen. Hij beëindigt in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Bestuurders kunnen eenmaal in hun mandaat hernieuwd worden.


7.2. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een erevoorzitter, een voorzitter, drie vice-voorzitters, een schatbewaarder, een secretaris-generaal en twee adviseurs, met eerbiediging van de taalpariteit en, wat de voorzitter betreft, ook met alternerende taalwissel.


Indien de voorzitter verhinderd is, worden zijn taken waargenomen door een van de vice-voorzitters met voorrang voor de oudste in leeftijd.


7.3. De raad van bestuur vergadert wanneer hij door de voorzitter of de secretaris-generaal wordt opgeroepen. Hij kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

7.4. Elk besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.
De besluiten worden opgenomen in een proces-verbaal dat de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekenen, de processen-verbaal worden bewaard in een register. Elk proces-verbaal wordt binnen tien werkdagen aan de bestuurders bekend gemaakt en op de volgende vergadering goedgekeurd.
De uittreksels die moeten worden voorgelegd, en alle andere stukken, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.

7.5. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging.

Hij bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het verwerven, het ruilen of het vervreemden zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

De raad van bestuur kan met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle akten en overeenkomsten sluiten en laten verlijden, alsook huurovereenkomsten sluiten voor gelijk welke looptijd, alle subsidies en toelagen aanvaarden, legaten en schenkingen aanvaarden, leningen sluiten, verzaken aan alle soorten rechten,de vereniging vertegenwoordigen als eiser en verweerder in rechtsgedingen.


De raad van bestuur kan eveneens alle betalingen en waarden ontvangen en aannemen, rekeningen openen, daarop alle transacties uitvoeren zoals het afhalen van fondsen en alle bedragen die de vereniging verschuldigd is betalen.

Vallen niet onder de bevoegdheid van de raad van bestuur deze handelingen die door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat alle werknemers van de vereniging; hij bepaalt hun taken en bezoldiging.

De raad van bestuur draagt het dagelijks beheer van de vereniging over aan de secretaris-generaal - hierna ook dagelijks bestuurder genoemd- en hij bepaalt zijn bevoegdheden. De secretaris-generaal beschikt, in het bijzonder, over het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit dagelijks bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

De raad van bestuur leidt de rechtsvorderingen in en zet ze voort, als eiser of als verweerder, in naam van de vereniging, op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter of van de secretaris-generaal.

Tenzij er een bijzondere delegatie door de raad van bestuur gegeven wordt, worden de handelingen die de vereniging verbinden en niet tot het dagelijks bestuur behoren ondertekend door hetzij de voorzitter, hetzij twee bestuurders die hierover tegen derden geen verantwoording moeten afleggen.

De secretaris-generaal of, in zijn afwezigheid, de voorzitter kan ten voorlopige of ten blijvende titel alle giften aan de vereniging aanvaarden en alle formaliteiten vervullen die nodig zijn om ze te verwerven.

7.6. De bestuurders en dagelijks bestuurders gaan, in deze hoedanigheid, geen enkele persoonlijke verplichting aan ten overstaan van de verbintenissen van de vereniging en ze zijn enkel aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur en verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat, dat zij gratis uitoefenen.

7bis. Elk lid van de vereniging of van een van haar organen, elke afgevaardigde voor het dagelijkse bestuur, elke vertegenwoordiger of gemachtigde van de vereniging die in welke hoedanigheid ook rechtstreeks of onrechtstreeks door een federale wetenschappelijke instelling wordt bezoldigd, wordt geacht zich te onthouden van elke deelname aan een beslissing en aan elke handeling die het vermogen of de persoonlijke situaties eigen aan de federale wetenschappelijke instellingen aanbelangen, of die de autonomie of de vrijheid van beslissing van de federale wetenschappelijke instellingen in het gedrang zouden brengen.
Het lid brengt onmiddellijk en in elk geval voor de te nemen beslissing de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte van de situatie. De voorzitter neemt de nodige maatregelen om de voortzetting van de activiteiten van de vereniging te garanderen, in het bijzonder met het oog op de te nemen beslissing ter vervanging van de betrokken persoon. Indien de voorzitter zich zelf in een situatie van belangenconflict bevindt, brengt hij onmiddellijk de oudste van de bestuurders op de hoogte die dan de nodige maatregelen zal treffen.

8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Een huishoudelijk reglement wordt door de raad van bestuur voorgelegd aan de algemene vergadering, die het moet bekrachtigen.

Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

9. FINANCIELE MIDDELEN, REKENINGEN EN BEGROTING

9.1. De Vereniging mag alle giften aanvaarden, zowel in de vorm van schenkingen als legaten, en alle openbare of privé-subsidies ontvangen, binnen de voorwaarden voorzien door de voornoemde wet van 27 juni 1921.

9.2. De Vereniging mag eveneens een beroep doen op en genieten van elke vorm van mecenaat, bescherming en sponsoring, voor zover deze stroken met haar doel binnen de voorwaarden voorzien door de voornoemde wet van 27 juni 1921.

9.3. Ze mag ook genieten van de opbrengsten van de uitgave en de verkoop van publicaties en andere producten en van de realisatie van diensten die binnen haar maatschappelijk doel vallen.

9.4. De rekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar worden jaarlijks door de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.

9.5. De algemene vergadering duidt twee commissarissen aan om de juistheid van de rekeningen van de vereniging te verifiëren en jaarlijks een verslag hierover voor de algemene vergadering uit te brengen. De commissarissen worden voor een termijn van drie jaar aangewezen en zijn herkiesbaar.

9.6. De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding die ten minste de mutaties in contant geld en op rekening weergeeft, zolang zij de door de voornoemde wet van 27 juni 1921 bepaalde criteria betreffende voltijds tewerkgesteld personeel, ontvangsten en balanstotaal niet overschrijdt.

9.7. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de Greffie van de Rechtbank van Koophandel in overeenstemming met de bepalingen van door de voornoemde wet van 27 juni 1921

 

 

10. BOEKJAAR

Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
 

11. ONTBINDING

Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgesteld door de voornoemde wet van 27 juni 1921 met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een of twee vereffenaars, die lid moeten zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aan. Zij zal hun bevoegdheden bepalen evenals de te geven bestemming aan de netto activa van het maatschappelijk bezit.
In geval van ontbinding ten gevolge van de oprichting van de stichting en conform artikel 4 van deze statuten, worden de netto activa overgedragen aan deze stichting.

In andere gevallen van ontbinding, zullen de netto activa bestemd worden voor gelijksoortige of gelijkaardige verenigingen of stichtingen.

Deze beslissingen worden bij uittreksel dat de door de wet opgelegde vermeldingen bevat, in de Bijlagen bij het "Belgisch Staatsblad" gepubliceerd.
 

12. SLOTBEPALING

Voor wat in deze statuten niet wordt geregeld, zijn de bepalingen van voornoemde wet van 27 juni 1921 van toepassing..
 
 
 
 
 

Inhoudstafel

 
 
       
 
© Het Blauwe Schild vzw