Movement of the Blue Shield
 
ICBS

Het International Committee of the Blue Shield werkt onder het embleem dat door de Conventie van Den Haag ter bescherming van het erfgoed in geval van gewapend conflict (1954) is vastgelegd. Het ICBS is erkend door het Tweede protocol bij deze Conventie (1999), dat in oktober 2010 door Belgïe werd geratificeerd met als belangrijkste taken het inzamelen van informatie en het coördineren van acties ter bescherming van het erfgoed in geval van nood.

Het International Committee of the Blue Shield groepeert volgende NGO's:

Door hun samenwerking beogen ze de preventie op internationaal en op lokaal vlak aan te moedigen en hun expertise en netwerken ter beschikking van de overheid en van de professionelen te stellen in geval van catastrofes en rampen die het cultureel patrimonium treffen.

ANCBS

De Association of National Committees of the Blue Shield dient als communicatieplatform, archief en informatiecentrum voor het ICBS en voor de nationale comités.
Ze steunt het nieuwe International Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, dat tengevolge van het tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954 is opgericht.
De Vereniging Werd in december 2008 met zetel in Den Haag opgericht en telt 18 nationale comité’s en 20 comité’s in opbouw.

Het Belgische Blauwe Schild

Het Belgische Blauwe Schild Comité is op 26 oktober 2000 als v.z.w. opgericht. Zodoende is het het eerste nationale comité dat het licht zag. Reeds vanaf 1997 was een voorlopig secretariaat werkzaam dat o.m. instond voor de organisatie van de studiedag van november 1998 en van de twee praktijkgerichte seminaries te Gent in 1999 en te Mariemont in 2000.

Het Comité wenst in eerste instantie de internationale werking van het ICBS te ondersteunen. Het heeft een eigen programma opgesteld waarin sensibilisering en opleiding, benevens een vruchtbare dialoog met de overheid en de interventiediensten voorop staan.


Informatie
110517_FINAL_BS_Statement_Syria


Appel-Call Namur


CFBB_Programme_Journees_etudes_2015_v24022015
 
 

 

  • ICBS
  • ANCBS
  • Belgische Blauwe Schild
       
 
© Het Blauwe Schild vzw